Algemene voorwaarden

Art. 1. De uitvoering en de betaling van al onze prestaties zijn aan deze algemene
voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in de bijzondere voorwaarden of indien deze afwijking blijkt uit een geschreven document uitgaande van de directie van onze firma.

Art. 2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en
materialen. Bij verhoging van de BTW behoudt de firma zich het recht voor zijn prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijsoffertes zijn geldig gedurende 30 dagen. De prijsoffertes en/of bestellingen worden slechts definitief na de aanvaarding ervan door de firma, hetgeen zal blijken uit een ondertekende prijsofferte en/of bestelbon én de ontvangst van het gevraagde voorschot. Na ontvangst van de aanvaarde prijsofferte en/of bestelling blijven de daarin opgenomen prijzen gedurende zes maand na de afgesproken leveringsdatum geldig. De leveringstermijn wordt slechts ten zuivere indicatieve titel gegeven en is derhalve niet bindend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.

Art. 3. Klachten in verband met de geleverde goederen moeten binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven gemeld worden, zoniet zullen ze als laattijdig verworpen worden. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt goedkeuring ervan.Geen enkele klacht wordt aanvaard na manipulatie van de goederen.Onverminderd het recht van onze firma tot herstelling in natura, zal in geval van aanvaarding van een klacht de verantwoordelijkheid van de firma beperkt blijven tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die zij heeft
ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de levering/plaatsing, met uitsluiting van elke vorm van schadevergoeding. Klachten in verband met de factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur via aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan de firma. Alle latere klachten zullen in geen geval aanvaard worden.

Art.4. De verkochte goederen en materialen zijn gewaarborgd tegen verborgen
gebreken gedurende een periode van 6 maand te rekenen vanaf de leveringsdatum. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of naar keuze van de firma tot teruggave van de prijs die zij heeft ontvangen voor het gebrekkige deel van de levering, met uitsluiting van elke vorm van schadevergoeding.

Art. 5. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald werden, blijven ze de
eigendom van de firma. Het risico gaat evenwel reeds over (zie art. 8.).
De vervoerskosten zijn voor rekening van de klant.

Art. 6. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt de firma zich het recht om na het verstrijken van een termijn van één maand na de factuurdatum, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch schadevergoeding.Indien de goederen aan huis of op de werf geleverd worden, dient de klant, of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn om de levering te aanvaarden. Bij gebreke hieraan zal de aanvaarding verondersteld worden en kan geen betwisting meer gevoerd worden door de klant omtrent een beschadigde of
onvolledige levering. De goederen worden kosteloos geleverd op het gelijkvloers in maximum 2 leveringen.Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag e.d.m. voor zijn rekening.

Art. 7. Goederen worden enkel teruggenomen indien ze in goede staat zijn, in normale voorraad gevolgd worden en het nummer van de afleveringsbon en factuur opgegeven wordt. Voor de behandelings- en administratiekosten van een terugname heeft de firma recht op een vergoeding van 20% op de aangerekende prijs.

Art. 8. Indien de goederen afgehaald worden, gaat het risico over op de klant vanaf het ogenblik dat de firma meldt dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling Indien de goederen aan huis of op de werf geleverd worden, gaat het risico over op de klant op het ogenblik van de levering.

Art. 9. De firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen.

Art. 10. Alle facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd ten belopen van 12% van het factuurbedrag, eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 24 euro en een maximum van 6250 euro als schadebeding. De firma behoudt het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Indien de klant bedragen tegoed heeft van de firma zullen dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing zijn. De firma houdt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk gebeurd is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behoudt de firma zich het recht voor de rest van de bestelling niet te leveren.De niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen facturen met zich mede en laat ons toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.Ongeacht of de klant de door hem bestelde en hem aangeboden levering heeft afgehaald, is hij de hiervoor uitgeschreven factuur verschuldigd, in meer de eventuele kosten van bewaring.Behandelings- en administratiekosten van 10 euro worden in rekening gebracht voor bestellingen op factuur onder 50 euro.Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten alle tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeien.

Art. 11. In geval van betwisting zijn de bevoegde rechtbanken deze van het gerechtelijke Arrondissement Dendermonde- afdeling Aalst en het Vredegerecht van het tweede kanton te Aalst.